Algemene voorwaarden


LICENTIEVOORWAARDEN

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze Licentievoorwaarden

 1. Deze Licentievoorwaarden maken onderdeel uit van en zijn vantoepassing op de Overeenkomsten met betrekking tot de door Qreativ te leveren Producten en diensten. De toepasselijkheid van voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze Licentievoorwaarden treden in de plaats van eventuele voorgaande voorwaarden. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Qreativ zijn overeengekomen.

Artikel 2 Definities

 1. In deze licentievoorwaarden wordt verstaan onder de volgende definities:

  Qreativ: De besloten vennootschap, Qreativ B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Hofstraat 8-10 te (7411PD) Deventer.

  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Qreativ een Overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.

  Acceptatie: definitieve acceptatie door Opdrachtgever van de door Qreativ geleverde Producten, waarna de garantieperiode aanvangt.

  Bijlagen: eventuele aanhangsels bij de Overeenkomst welke integraal deel uitmaken van de Overeenkomst.

  Fouten: fouten in de Qreativ Software of de Producten die zo ernstig zijn dat de Website niet over de overeengekomen functionaliteiten beschikt. Ondergeschikte foutjes die niet tot gevolg hebben dat de Website niet aan de overeengekomen functionaliteiten voldoet, zijn van deze definitie uitgesloten.

  Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele persoon die namens Opdrachtgever toegang verkrijgt tot het Systeem.

  Gebruikerswachtwoord: de privé-sleutel van Opdrachtgever, benodigd voor de toegang tot het Systeem.

  Guideline(s): de door Opdrachtgever aan Qreativ, door invulling van de door Qreativ voorgelegde vragenlijst, verstrekte informatie en voorkeuren welke als leidraad zullen dienen voor het ontwerp van de Producten.

  Helpdesk: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan Opdrachtgever, met betrekking tot de door Qreativ geleverde diensten en producten.

  IP-adres: het Internet Protocol-nummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) toegekend wordt.

  Offerte: de door Qreativ aan Opdrachtgever verstrekte prijsopgave m.b.t. de te verrichten werkzaamheden, de te vervaardigen en op de te leveren Producten en de te verstrekken gebruiksrechten. De Offerte is gebaseerd op dan wel bestaat uit de rate cart die Qreativ hanteert. De Offerte maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst.

  Ontwerpen: de door Qreativ ontworpen en de door Opdrachtgever geaccordeerde vormgeving van de Producten zoals Basis webdesign en/of extra pagina’s (psd) en/of modules en/of een logo en/of een onderdeel van een huisstijl en/of een huisstijl combinatie.

  Overeenkomst(en): alle, in relatie met Opdrachtgever, door Qreativ aanvaarde opdrachten en/of overeenkomsten waarvan deze Licentievoorwaarden, de Guidelines, de Offerte, de opdrachtbevestiging en eventuele Bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit maken.

  Product(en): de producten die Opdrachtgever ten behoeve van de Website door Qreativ wil laten ontwerpen en ontwikkelen gebaseerd op de Qreativ Software, te weten een Basis webdesign en/of extra pagina’s (psd) en/of modules en/of een logo en/of een onderdeel van een huisstijl en/of een huisstijl combinatie.

  Qreativ Software: de door Qreativ ontwikkelde Standaard Software en modules alsmede het content management systeem waarop de te bouwen Website gebaseerd zal worden en waarmee deze zal draaien.

  Schriftelijk(e): de tussen Opdrachtgever en Qreativ op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie. Dit omvat ook e-mail correspondentie.

  Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie- infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.

  Website: de t.b.v. Opdrachtgever te ontwikkelen website gebaseerd op de Qreativ Software, welke bereikbaar zal zijn onder de in de Offerte en/of opdrachtbevestiging gespecificeerde domeinnaam en waarvan de backend door gebruikmaking van het Systeem operationeel zal zijn.

 

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle door Qreativ gedane aanbiedingen -in welke vorm dan ook- zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt.
 2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand, nadat Qreativ een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door Qreativ gezonden factuur impliceert eveneens aanvaarding van de opdracht. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven. De datum van bevestiging van de opdracht is daarvoor bepalend. Indien opdrachtgever tegen bovenstaande wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen 5 werkdagen te doen.
 3. Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen Offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen.

Artikel 4 Onderwerp van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever geeft aan Qreativ de opdracht om de Producten zoals gespecificeerd in de Overeenkomst te vervaardigen conform de voorwaarden vastgelegd in de Overeenkomst en met inachtneming van de Guidelines.
 2. Qreativ verleent aan Opdrachtgever het recht op het gebruik van het Systeem, de Producten en de Qreativ Software conform de voorwaarden en de duur zoals vastgelegd in de Overeenkomst met het doel haar Website in gebruik te nemen. Opdrachtgever aanvaardt dit gebruiksrecht.

Artikel 5 Ontwerp Product(en)

 1. Het ontwerpen van de Producten zal door Qreativ met zorg worden uitgevoerd, en overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Qreativ bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Qreativ is gerechtigd om de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Qreativ een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 3. Bij het ontwerp van de Producten door Qreativ zal de op verzoek van Qreativ door Opdrachtgever verstrekte informatie, vastgelegd in de Guidelines, als leidraad dienen.
 4. Na presentatie van het eerste ontwerp van elk (onderdeel van een) Product heeft Opdrachtgever in beginsel recht op 1 revisieronde om aanpassingen in het ontwerp door te (doen) voeren. Extra revisie(ronde)s zullen als meerwerk in rekening gebracht worden tegen het daarvoor geldende (uur)tarief.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de werkwijze van Qreativ in geval van ontwerp van de Producten als volgt:

  Basis webdesign:
  Qreativ maakt een homepage ontwerp met inachtneming van de Guidelines. Na presentatie van het eerste ontwerp heeft Opdrachtgever recht op 1 revisieronde om aanpassingen in het ontwerp door te (doen) voeren. Indien Opdrachtgever akkoord is met het homepage ontwerp dient dit ontwerp als basis voor de overige pagina’s.

  Huisstijl(combinatie):
  Qreativ ontwerpt allereerst een logo voor Opdrachtgever met inachtneming van de Guidelines. Na presentatie van het eerste ontwerp heeft Opdrachtgever recht op 1 revisieronde om aanpassingen in het ontwerp door te (doen) voeren. Indien Opdrachtgever akkoord is met het logo ontwerp dient dit ontwerp als basis voor eventuele overige onderdelen van de huisstijl.
 6. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan Qreativ de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. Gezien de creatieve aard van de werkzaamheden in geval van ontwerp van Producten en de subjectieve waardering daarvan levert Qreativ een
  inspanningsverbintenis om de Producten conform de wensen van Opdrachtgever te leveren.

Artikel 6 Levering en Installatie

 1. Na ontvangst van alle benodigde informatie, de Guidelines en 50% van de overeengekomen vergoeding zal Qreativ een aanvang maken met de vervaardiging van de producten.
 2. Gedurende de ontwikkeling van de Website door Qreativ heeft Opdrachtgever door gebruik van haar Gebruikersnaam en Gebruikerswachtwoord toegang tot de testomgeving van de Website.
 3. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Qreativ kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 4. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop Qreativ Opdrachtgever meldt dat de Website en/of de Producten klaar zijn.
 5. Opdrachtgever is verplicht de geleverde Producten en/of diensten binnen een week na oplevering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na de mededeling van Qreativ dat de Producten en/of diensten klaar zijn voor Opdrachtgever en deze schriftelijk kenbaar te maken, aan Qreativ, bij gebreke waarvan Opdrachtgever de opgeleverde Producten Accepteert zoals opgeleverd.
 6. Qreativ zal de ontvangen opmerkingen, suggesties en geconstateerde Fouten binnen 14 dagen na ontvangst van de melding daarvan door Opdrachtgever met Opdrachtgever bespreken en eventuele Fouten binnen 14 dagen daarna herstellen. Indien Qreativ binnen een week na oplevering van de herstelde Producten geen opmerkingen en of klachten heeft ontvangen wordt Opdrachtgever geacht de Producten te Accepteren, is derhalve sprake van Acceptatie. Na ontvangst van betaling van de eindfactuur door Qreativ wordt de Website live gezet,
 7. Gedurende een periode van 3 maanden vanaf Acceptatie van de Producten heeft Opdrachtgever garantie op de geleverde Website en/of de Producten binnen welke periode geconstateerde Fouten en bugs in het product alsnog kosteloos hersteld zullen wordendoor Qreativ.
 8. Qreativ is gerechtigd om in gedeelten (op) te leveren (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 9. Qreativ zal een back-up van de opgeleverde/geaccepteerde Website en/of Producten maken en bewaren. Deze back-up kan te allen tijde kosteloos door Opdrachtgever opgevraagd worden bij Qreativ en zal door Qreativ op de door Qreativ verkozen wijze geleverd worden. Opdrachtgever is vanaf Acceptatie zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van de Website en/of de Producten.

Artikel 7 Handleiding, Helpdesk, Support, Updates

 1. Vanaf het moment van oplevering van de Producten kan Opdrachtgever met betrekking tot vragen en informatie over het gebruik van de Website en de Qreativ Software gebruik maken van de Handleiding welke toegankelijk is op de Website/via het Systeem door gebruik van de Gebruikersnaam en Gebruikerswachtwoord .
 2. Na afloop van de garantieperiode zoals vermeld in artikel 6.7 is Opdrachtgever uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de Helpdesk van Qreativ indien dat is overeengekomen en op de overeengekomen voorwaarden.
 3. Indien Opdrachtgever gedurende de Overeenkomst gerechtigd om gebruik te maken van de Helpdesk verzorgt deze tijdens de aan Opdrachtgever gecommuniceerde tijden ondersteunende service aan Opdrachtgever, beantwoordt vragen en zal Opdrachtgever begeleiden bij het gebruik van de Producten.
 4. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de Helpdesk. Aangezien de medewerkers van de Helpdesk aangewezen zijn op de informatie en handelwijze van Opdrachtgever, is - de Helpdesk van - Qreativ niet aansprakelijk voor de handelingen van Opdrachtgever.
 5. Qreativ is gerechtigd maar niet verplicht om gedurende de Overeenkomst updates van de Qreativ Software/het Systeem te implementeren teneinde deze te verbeteren door onder andere maar niet uitsluitend, bugs te verwijderen, het Systeem aan te passen t.b.v. zoekmachines, het design aan te passen, widgets en addons toe te voegen en veiligheidsmaatregelen te treffen. Opdrachtgever zal voorafgaand aan iedere update alsmede de (tijdelijke) gevolgen hiervan per e-mail via het door Opdrachtgever daartoe opgegeven e-mailadres op de hoogte worden gesteld.
 6. De medewerkers van de Helpdesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van Opdrachtgever, voor zover dit voor de ondersteuning noodzakelijk is. Het door Opdrachtgever gedane verzoek om support en/of het gedane beroep op de Helpdesk wordt aangemerkt als:
  a) instemming van Opdrachtgever met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkers van Qreativ dan wel door haar ingeschakelde derden;
  b) de toezegging van Opdrachtgever, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de Qreativ.

Artikel 8 Gebruik van het Systeem/beveiliging

 1. Qreativ draagt zorg voor de beschikbaarheid van het Systeem, waarbij het zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden.
 2. Indien Opdrachtgever haar website laat draaien op de backend server van Qreativ dan is zij gerechtigd gebruik te maken van het Systeem waardoor Opdrachtgever in de mogelijkheid wordt gesteld zelf wijzigingen aan te brengen in de content die op de website geplaatst is. Hiertoe dient Opdrachtgever gebruik te maken van inlogprocedure van Qreativ en van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van Gebruikersnaam en – Gebruikerswachtwoord.
 3. Qreativ neemt gepaste maatregelen ten aanzien van Systeem beveiliging, netwerk beveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Opdrachtgever draagt echter de volledige verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van Gebruikersnaam en Gebruikerswachtwoord.
 4. Qreativ is gerechtigd veranderingen in of aan het Systeem, in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam aan te brengen zonder Opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte te stellen. De kosten die Opdrachtgever tengevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Qreativ .
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Systeem te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
  a) de onrechtmatige verspreiding, verveelvoudiging en/of openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  b) de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
  c) de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  d) computervredebreuk (ook wel bekend als "hacken") via het Internet of het systeem anderszins;
  e) vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen.
  f) de verspreiding van pornografisch materiaal.
 6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van het Systeem beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het Systeem .
 7. De informatie die Opdrachtgever voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en wetgeving regelgeving en/of gedragscodes.

Artikel 9 Privacy en geheimhouding

 1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
 2. Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze waarop Opdrachtgever gebruik kan maken van het Systeem volgt dat Qreativ slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van Opdrachtgever en diens niet openbare - bij Qreativ onderhouden - gegevensbestanden.
 3. Qreativ zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
  a. Opdrachtgever de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  b. nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
  Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal Qreativ (vrije) beschikking geven over de toegang, aansluitingen, Webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie.
 4. Qreativ is bevoegd inzage te hebben in de gegevensbestanden van Opdrachtgever indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het Systeem en het leveren van support.
 5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor bewaking van de privacy en persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Opdrachtgever dient ervoor
  zorg te dragen dat de inhoud van de Website en eventuele verwerking van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke regelgeving.

Artikel 10 Vergoedingen en betaling

 1. Als vergoeding voor de vervaardiging van de Producten en het gebruik van het Systeem, de Qreativ Software en/of de Producten betaalt Opdrachtgever een eenmalige vergoeding alsmede een jaarlijkse licentievergoeding zoals overeengekomen in de Overeenkomst. De in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn in Euro’s (€) en exclusief BTW en worden gebaseerd op de geldende rate cart van Qreativ.
 2. Qreativ factureert 50% van de door Opdrachtgever geaccordeerde Offerte na bevestiging van de opdracht en voorafgaand aan de aanvang van de
  werkzaamheden. Binnen 14 dagen na oplevering van de Website en/of de Producten factureert Qreativ de resterende 50% van het verschuldigde bedrag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Gedurende de Overeenkomst zal de jaarlijks verschuldigde licentievergoedingen ieder opvolgend kalenderjaar in dezelfde maand als waarin de Website en/of de Producten opgeleverd zijn gefactureerd worden.
 3. De betalingstermijn van alle facturen van Qreativ bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de geldende wettelijke handelsrente over het verschuldigde bedrag bij de berekening waarvan een gedeelte van de maand als een gehele maand geldt.
 4. Indien de betalingstermijn overschreden wordt, dan wel betaling in het geheel uitblijft waardoor Qreativ genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke begroot worden conform het tarief dat de Nederlandse Orde van Advocaten hanteert, met een minimum van €500,=.
 5. Indien Opdrachtgever niet volledig en/of tijdig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan is zij niet gerechtigd gebruik te maken van het Systeem, de door Qreativ geleverde Website, Producten en/of Diensten. Indien binnen een redelijke door Qreativ gestelde termijn in een aanmaning tot betaling een of meer verschuldigde vergoedingen door Opdrachtgever niet voldaan zijn, is Qreativ gerechtigd de dienstverlening op te schorten dan wel geheel te staken. Dit recht omvat mede de mogelijkheid voor Qreativ om het Systeem en/of de backend van de Website ontoegankelijk te maken voor Opdrachtgever en/of de werking te blokkeren.
 6. Qreativ is overigens gerechtigd de toegang voor Opdrachtgever tot het Systeem te beperken en te blokkeren indien opdrachtgever zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.
 7. Qreativ is gerechtigd de gehanteerde tarieven en vergoedingen te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften. Qreativ zal de Opdrachtgever ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden..

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten en Gebruiksrechten

 1. Qreativ is en blijft rechthebbende ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten op de Qreativ Software. Gedurende de duur van deze Overeenkomst verstrekt Qreativ aan Opdrachtgever een niet exclusieve licentie om gebruik te maken van het Systeem, de Producten en de Qreativ Software met het doel de Website operationeel te laten zijn. Opdrachtgever aanvaardt dit recht.
 2. Qreativ is en blijft rechthebbende ten aanzien van alle intellectuele eigendomsrechten op de voor Opdrachtgever vervaardigde Ontwerpen. Gedurende
  de duur van deze Overeenkomst verstrekt Qreativ aan Opdrachtgever een exclusieve licentie om gebruik te maken van de Ontwerpen op de Website. Opdrachtgever aanvaardt dit recht.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever niet gerechtigd de in artikel 11.1 en artikel 11.2 verstrekte gebruiksrechten over te dragen, dan wel in sublicentie te geven.
 4. Opdrachtgever is en blijft rechthebbende ten aanzien van de content die zij aanlevert aan Qreativ dan wel plaatst op de Website.
 5. De in artikel 11.1 en 11.2 verstrekte gebruiksrechten zijn beperkt tot het gebruik door uitsluitend Opdrachtgever zelf van de Qreativ Software en de Producten voor/op de Website van Opdrachtgever bereikbaar via de in de Overeenkomst vastgelegde domeinnaam. Indien Opdrachtgever het gebruik van de Qreativ Software en/of de Producten wenst te wijzigen, dan wel uit te breiden, behoeft Opdrachtgever daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van Qreativ. Qreativ is gerechtigd aan het geven van deze toestemming redelijke (financiële) voorwaarden, te verbinden.
 6. Indien Opdrachtgever het gebruik van de Ontwerpen wenst uit te breiden dan wel na afloop van de Overeenkomst wenst voort te zetten, behoeft Opdrachtgever daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming van Qreativ. Qreativ is gerechtigd aan het geven van deze toestemming redelijke (financiële) voorwaarden, te verbinden.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot het maken van kopieën van de Qreativ Software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qreativ, tenzij het kopiëren ten doel heeft back-ups te maken en indien dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik. Aanduidingen van eigendoms- en auteursrechten zullen hierbij niet worden verwijderd.
 8. Opdrachtgever mag de Qreativ Software of enig gedeelte daarvan niet wijzigen of decompileren, zij het dat de Opdrachtgever wel gedeelten van gegevensbestanden mag wijzigen in de mate en op de wijze beschreven in de Handleiding voor de Website en de Qreativ Software. Daarnaast is Opdrachtgever gerechtigd de Qreativ Software te reproduceren en vertalen voor zover dit noodzakelijk is om informatie te verkrijgen, die nodig is om de comptabiliteit met andere programmatuur tot stand te brengen, een en ander overeenkomstig het bepaalde in de Auteurswet.
 9. Opdrachtgever erkent dat de Qreativ Software, de Ontwerpen, de Producten en de daartoe behorende Handleiding, eigendom zijn van Qreativ en beschermd worden door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Alle aanduidingen van eigendomsrechten die door Qreativ zijn aangebracht, dienen door Opdrachtgever op alle kopieën van de software of gedeeltes daarvan te worden gekopieerd en mogen niet worden gewijzigd of verwijderd of onleesbaar worden gemaakt.

Artikel 12 Garanties en conformiteit

 1. Qreativ garandeert dat zij gerechtigd is om de Qreativ Software en/of de Producten aan Opdrachtgever in licentie te geven.
 2. Qreativ garandeert dat de Website, de Qreativ Software en/of de Producten bij juist en overeengekomen gebruik door Opdrachtgever over de overeengekomen functionaliteiten beschikken. Door Opdrachtgever tijdens de garantieperiode geconstateerde Fouten en/of bugs worden gedurende deze periode gratis door Qreativ hersteld. Indien Opdrachtgever tijdens de garantieperiode op enig tijdstip constateert dat de Qreativ Software niet conform de specificaties die Qreativ heeft gegeven functioneert zal Opdrachtgever Qreativ hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de Website, de Qreativ Software en/of de Producten bij juist gebruik na afloop van de garantieperiode hiermee niet in overeenstemming functioneert, heeft Opdrachtgever uitsluitend en alleen recht op correctie van Fouten op door Qreativ aangegeven tijdstippen en tegen de geldende tarieven. Qreativ streeft er naar overige gebreken en/of bugs in een volgende update te herstellen.
 4. Indien Qreativ van mening is dat Opdrachtgever geen beroep kan doen op de garantiebepalingen omdat een gebrek niet behoort tot de gegarandeerde
  functionaliteiten c.q. terug te voeren is op niet aan Qreativ toe te rekenen oorzaken zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend gebruik anders dan conform de Handleiding, anders dan toegestaan, defecten in de door Opdrachtgever gebruikte software en/of apparatuur of handelingen van Opdrachtgever, haar werknemers dan wel derden die via zijn Gebruikersnaam en Gebruikerswachtwoord al dan niet bevoegd de toegang tot het Systeem of de Website heeft verschaft, is Qreativ niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor herstel van de Website en/of de Producten en/of de geconstateerde gebreken en/of vergoeding van kosten en/of schade.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en overmacht

 1. De totale aansprakelijkheid van Qreativ, met inbegrip van maar niet beperkt tot de aansprakelijkheid uit wanprestatie of onrechtmatige daad is in geen geval hoger dan het totale bedrag dat Opdrachtgever aan Qreativ heeft betaald aan vergoedingen zoals bedoeld in artikel 10, met een maximum van €5.000.
 2. Qreativ is uitsluitend aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade, waaronder het volgende wordt verstaan:
  a. De redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken om de Website aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.
  b. De kosten die Opdrachtgever moet maken voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het oude systeem of systemen.
  c. De redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade.
  d. De redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken ter voorkoming of beperking van de schade.
  Qreativ is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de vergoeding van indirecte schade (zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie).
 3. De beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van schade veroorzaakt door de opzet of grove schuld van Qreativ of haar leidinggevende ondergeschikten.
 4. Qreativ vrijwaart Opdrachtgever tegen de gevolgen van vorderingen van derden voor zover deze betrekking op de inbreuk van de Qreativ Software op intellectuele eigendomsrechten van deze derden. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de Qreativ Software inbreuk maakt op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom in Nederland of indien er naar het oordeel van Qreativ een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Qreativ de Qreativ Software tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen of zorgdragen dat Opdrachtgever de Website ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Qreativ van de gevolgen van aanspraken en/of vorderingen van derden voor zover deze betrekking op onrechtmatig of strafbaar handelen, de inbreuk op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden door op de Website geplaatste content, data en/of vormgeving.
 6. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het Systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, zijn voor risico van Opdrachtgever.
 7. Als niet aan Qreativ toerekenbare tekortkomingen worden onder andere maar niet uitsluitend aangemerkt storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Qreativ liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het Systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen ingevolge het in artikel 10.5 en 10.6 bepaalde, vallen daar eveneens onder.
 8. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Qreativ, die veroorzaakt worden door of vanwege gebruik van de opgeleverde Producten anders dan conform de door Qreativ geleverde instructies, Handleiding en de voorwaarden van deze Overeenkomst, gedragingen van Opdrachtgever, zijn werknemers en door hem ingeschakelde derden, door de apparatuur en/of overige software die door Opdrachtgever gebruikt wordt en de door Opdrachtgever gebruikte internetverbinding zullen steeds voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn.

Artikel 14 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 3 jaar en is vanaf de datum van de opdrachtbevestiging van kracht. Na het verstrijken van de termijn van drie jaar wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van drie jaar tenzij een van de partijen de andere partij ten minste 3 maanden voorafgaand aan het eind van de contractsperiode schriftelijk meedeelt de Overeenkomst niet te willen verlengen.
 2. De Overeenkomst kan niet tussentijds opgezegd worden.
 3. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door ontbinding zonder in acht name van de opzegtermijn indien één der partijen toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer bepalingen van deze overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien een Partij bij aangetekende brief door de wederpartij op de niet nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke door de wederpartij te stellen termijn nakomt. De ontbinding vindt plaats schriftelijk, bij aangetekende brief.
 4. Partijen zijn, indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet, gerechtigd de (verdere) uitvoering van deze Overeenkomst op te schorten, dan wel tot onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst over te gaan, zonder inachtneming van de opzegtermijn, en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, te weten in geval:
  a. van faillissement of surséance van betaling van Partijen;
  b. een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van partijen;
 5. Na beëindiging van de Overeenkomst zullen alle gebruiksrechten die door Qreativ aan Opdrachtgever zijn verstrekt beëindigd zijn en zal Opdrachtgever het gebruik van het Systeem, de Qreativ Software en/of de Producten staken. Voorts zal Opdrachtgever alle kopieën van de Qreativ Software na verzoek van Qreativ binnen 14 werkdagen retourneren aan Qreativ dan wel vernietigen en daarvan een schriftelijke verklaring afleggen. Beëindiging van de overeenkomst op welke wijze dan ook ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting om de vergoedingen zoals overeengekomen in artikel 10 te voldoen.
 6. In geval van beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 14.3 en/of 14.4 zullen alle openstaande facturen en vorderingen van Qreativ direct opeisbaar zijn.

Artikel 15 Algemene Bepalingen

 1. Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in deze Overeenkomst beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke Partijen deze Overeenkomst niet zouden hebben gesloten.
 2. Indien één der Partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit deze Overeenkomst door de andere Partij of één der rechten uit deze Overeenkomst niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet na te komen.
 3. Qreativ heeft het recht deze Licentievoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde. Wijzigingen die gevolgen hebben voor een Opdrachtgever waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.
 4. Nietigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst doet niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst.

Artikel 16 Recht en forumkeuze

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten, zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.
 2. Nederlands recht is op deze overeenkomst, alsmede op alle geschillen en overeenkomsten die samenhangen met- of voortvloeien uit deze overeenkomst, van toepassing.

Start vandaag met een nieuw project

START EEN PROJECT

Slimme klanten


Onze expertises beginnen altijd met een goed uitgedachte digitale strategie.
Afgestemd op het doel wat u online wilt bereiken.

Online Vakmanschap

Qreativ is een bonte maar hechte computerclub met telepathische krachten. Wat ons bindt, is een passie voor online media en een flinke dosis professionaliteit. Ondanks onze klasse zijn stropdassen en glimmende bolides niet aan ons besteed. Daar wordt het werk niet beter van, weten we uit ervaring. Ons motto is niet voor niets: informeel communiceren, professioneel presteren.

Qreativ contact

Qreativ

info@qreativ.nl

Hofstraat 8 - 10

support@qreativ.nl

7411 PD, Deventer